8th bridge course

सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : इयत्ता-8 वी  | Bridge Course Post Test : Std- 8th

सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : इयत्ता-8 वी  | Bridge Course Post Test : Std- 8th सेतू अभ्यासाची उत्तर चाचणी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक वर्गानुसार व विषयानुसार उत्तर चाचणी दिलेली असून डाउनलोड करू शकता. विषय /Subject Click Here गणित /Maths Download  मराठी/Marathi Download  इंग्रजी/English Download  विज्ञान/Science Download  सामाजिक शास्त्र /Social Science Download 

Read More

सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी-८ वी | Bridge Course Pre Test-8th

सदर सेतु अभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय पूर्व चाचणी घेण्यात यावी. उत्तरपत्रिका तपासून शिक्षकांनी विद्यार्थ्याच्या गुणांच्या नोंदी स्वतःकडे ठेवाव्यात. सेतू अभ्यास (२०२3-२४)  १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय कामकाजाचे दिवस) असून यामध्ये दिवसनिहाय कृतीपत्रिका (worksheet) देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर सेतू अभ्यास मराठी आणि उर्दू माध्यमासाठी तयार करून छापील स्वरुपात देण्यात आलेला आहे….

Read More

Bridge Course For std 8th – Day- 03 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-03

Bridge Course For std 8th – Day- 03 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-03 सेतू अभ्यास (2023-24) १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय कामकाजाचे दिवस) असून यामध्ये दिवसनिहाय कृतीपत्रिका (worksheet) देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर सेतू अभ्यास मराठी आणि उर्दू माध्यमासाठी तयार करून छापील स्वरुपात देण्यात आलेला आहे. २. इयत्ता दुसरी…

Read More

Bridge Course For std 8th – Day- 02 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-02

Bridge Course For std 8th – Day- 02 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-02 सेतू अभ्यास (2023-24) १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय कामकाजाचे दिवस) असून यामध्ये दिवसनिहाय कृतीपत्रिका (worksheet) देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर सेतू अभ्यास मराठी आणि उर्दू माध्यमासाठी तयार करून छापील स्वरुपात देण्यात आलेला आहे. २. इयत्ता दुसरी…

Read More

Bridge Course For std 8th – Day- 01 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-01

Bridge Course For std 8th – Day- 01 | सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 8 वी – दिवस-01 सेतू अभ्यास (2023-24) १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय कामकाजाचे दिवस) असून यामध्ये दिवसनिहाय कृतीपत्रिका (worksheet) देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर सेतू अभ्यास मराठी आणि उर्दू माध्यमासाठी तयार करून छापील स्वरुपात देण्यात आलेला आहे. २. इयत्ता दुसरी…

Read More

You cannot copy content of this page.